Moduł badań naukowychEkosystemy torfowiskoweFaunaFloraGeologia Geomorfologia GlebyKorytarze ekologiczneLasyModuł map historycznychNatura 2000Moduł turystycznyTurystykaZasobyInfrastruktura

 projekt logo min

Geoportal Polskiego Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Czeskiego Krkonošského národního parku to wspólny polsko-czeski portal mapowy, na którym prezentowane są zharmonizowane dane przyrodnicze dla całych (Polskich i Czeskich) Karkonoszy. Harmonizacja danych polegała między innymi na:
- przetworzenu zapisanych w różnych systemach klasyfikacji zbiorów danych polskich i czeskich do jednolitej struktury;
- opracowaniu wspólnych, jednolitych reguł wizualizacji danych oraz legend opisujących dane;
- korekcji geometrii (przebiegu) obiektów polegającej m.in. na likwidacji powielających się danych, wzajemnym dociagnięciu granic obektów, zwłaszcza w obszarze granicy państw.

Efektem prac jest spójny wizualnie, geometrycznie i strukturalnie zasób danych po obydwu stronach granicy państwa. W ramach prac harmonizacyjnych przetworzone zostały i opublikowane dane z następujących zakresów tematycznych:

 

fauna FAUNA lasy LASY infrastruktura INFRASTRUKTURA

flora

FLORA

geologia

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, GLEBY

turystyczny

PLANOWANIE TRAS
natura 2000 NATURA 2000 korytarze ekologiczne KORYTARZE EKOLOGICZNE badania naukowe BADANIA NAUKOWE
ekosystemy torfowiskowe TORFOWISKA

turystyka

TURYSTYKA

mapy historyczne

DANE HISTORYCZNE

 

Szczegółowe opisy charakteryzujące treśc poszczególnych modułów można znależć klikając na obrazki powyżej (lub na górze strony), reprezentujące poszczególne tematy.

W każdym module oprócz dedykowanych danych tematycznych dostępny jest szereg następujących warstw podkładowych mogących dostarczyć szereg dodatkowych informacji:

• Ortofotomapa (opracowana na podstawie zdjęć lotniczych)

• Numeryczny Model Terenu (NMT) w kolorystyce mapy hipsometrycznej

• Cieniowany Model Terenu

• Granica Państwa

• Granica Karkonoskiego Parku Narodowego

• Granica Otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego

• Granica SOO (Obszary specjalnej ochrony ptaków)

• Granica OSO (Specjalne obszary ochrony siedlisk)

• Typy ochrony (podział terenu parku na obszary objęte ochronią ścisłą, częściową i krajobrazową)

• Szlaki turystyczne

• Poziomice (widoczne po przybliżeniu mapy – od skali 1:25 000)

• Punkty wysokościowe (widoczne po przybliżeniu mapy – od skali 1:25 000)

 

Geoportal

 

Geoportal powstał w ramach projektu „Karkonosze w INSPIRE- wspólny GIS w ochronie przyrody" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

 

Wszelkie pytania, uwagi, propozycje oraz informacje o ew. błędach prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniżej znajdują się przykładowe scenariusze zastosowań zasobów udostępnianych na geoportalu Polskiego Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Czeskiego Krkonošského národního parku. Scenariusze zawierają najbardziej typowe przykłady wykorzystania zasobów geoportalu przez różne grupy użytkowników: turystów, pracowników instytucji samorządowych, naukowców czy tez przedsiębiorców.

 

SCENARIUSZ DLA TURYSTÓW

Aplikacja jako narzędzie pomocne przy planowaniu i organizacji np. wędrówek pieszych, rowerowych, czy konnych.

 1. Zasób informacyjny aplikacji umożliwia kompleksowe przygotowanie się i zaznajomienie z okolicą do której się wybieramy. Wyświetlając poszczególne warstwy informacyjne np. Bazę Danych Obiektów Topograficznych lub warstwy z tematyki turystyki np. punkty widokowe, miejsca noclegowe, wyciągi narciarskie (Ryc.1) możliwe jest szczegółowe zapoznanie się z topografią terenu i rozmieszczeniem wszelkich punktów orientacyjnych.

  Turysci 1

  Ryc.1 Fragment Bazy Danych Obiektów Topograficznych wraz z obiektami lokalnej infrastrukturze turystycznej.

 2. Dzięki wbudowanemu specjalnemu modułowi turystycznemu możliwe jest wyszukiwanie (z uwzględnieniem szeregu kryteriów / parametrów) najbardziej optymalnej trasy w celu dotarcia do interesującego punktu / lokalizacji. Możliwe jest np. wyszukanie najkrótszej trasy pieszej - szlaku turystycznego do wybranego punktu np. schroniska górskiego (Ryc.2)

  Turysci 2

  Ryc.2 Wynik działania modułu turystycznego - Najbardziej optymalna trasa łącząca punkty A i B.


 3. Aplikacja umożliwia wykonanie szeregu podstawowych analiz i selekcji dzięki którym możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji o interesującym nas obszarze. Przykładowo korzystając z narzędzia selekcji buforem o zadanym promieniu możemy w prosty sposób wyszukać atrakcje / interesujące obiekty w pobliżu konkretnego miejsca np. schroniska górskiego (Ryc.3).

  Turysci 3

  Ryc.3 Wyszukiwanie dodatkowych atrakcji w pobliżu przy użyciu narzędzia selekcji buforem.


 4. Aplikacja umożliwia również wygenerowanie zestawień z wynikami analiz i selekcji, które następnie mogą zostać zapisane do pliku PDF, XLS czy też mogą być wydrukowane w formie papierowej - przydatnej w terenie np. na szlaku czy w schronisku (Ryc.4 i 5).

  Turysci 4

  Ryc.4 Przykład wygenerowanego zestawienia: informacji o obiektach turystycznych w pobliżu.


  Turysci 5

  Ryc.5 Moduł drukowania - gotową mapę możemy wydrukować na papierze lub zapisac np. do pliku PDF.

 

 

SCENARIUSZ DLA INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH

Aplikacja jako narzędzie wspomagania procesów planistycznych.

 1. Wsparcie w procesie uzgadniania i opiniowania działań w obrębie otuliny Parku lub w jego bezpośrednim otoczeniu. 

  Możliwość pozyskania dodatkowych informacji (pomocnych przy realizacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym) z warstw udostępnianych zarówno przez lokalne, regionalne węzły jak również krajowy węzeł infrastruktury informacji przestrzennej, powstałych w ramach infrastruktury INSPIRE.
  Wparcie przy tworzeniu planów miejscowych poprzez możliwość podczytania i porównania danych z różnych źródeł:

  • dane na poziomie lokalnym: dane katastralne (granice działek ewidencyjnych) z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) (ryc.1),
  • dane na poziomie regionalnym i ponadregionalnym : dane środowiskowe: strefy ochrony przyrody (ryc.2), korytarze ekologiczne (ryc.3) z Regionalenej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ),
  • dane na poziomie krajowym: ortofotomapa, dane hydrograficzne.

  Samorzad 1

  Ryc.1 Granice działek ewidencyjnych - dane katastralne z PODGiK.


  Samorzad 2

  Ryc.2 Strefy ochrony przyrody z RDOŚ oraz GDOŚ.


  Samorzad 3

  Ryc.3 Korytarze ekologiczne z RDOŚ oraz GDOŚ.

 2. Możliwość wizualizacji zamierzeń inwestycyjnych. Aktualna ortofotomapa naciągnięta na szkielet numerycznego modelu terenu doskonale symuluje zdjęcie stanu rzeczywistego i stanowi podstawę dyskusji o zamierzeniach inwestycyjnych. Symulacje takie wykorzystywane były w Karkonoskim Parku Narodowym min. do negocjacji zapisów w projekcie MPZP miasta Jelenia Góra chroniących otoczenie góry Chojnik przed zabudową.

 3. Wsparcie przy wydawaniu decyzji środowiskowych oraz decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Aplikacja może stanowić przydatne narzędzie podczas wykonywania analiz urbanistycznych, analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu a także oceny merytorycznej oraz zebranych uzgodnień, uwag i zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  Możliwość zlokalizowania działki objętej postępowaniem (ryc.4) oraz weryfikacji jej parametrów takich jak np. powierzchnia, numer działki, własność (ryc.5). Analiza otoczenia i sąsiedztwa na potrzeby wydania decyzji: analiza w oparciu o dane udostępniane przez CODGIK - Ortofotomapa, BDOT. Możliwość zapisu wyników analiz i wydruku w formie papierowej dokumentacji lub też w formie elektronicznej (pliki PDF, XLS..)

  Samorzad 4

  Ryc.4 Moduł wyszukiwania działek ewidencyjnych.


  Samorzad 5

  Ryc.5 Wyświetlenie podstawowych informacji o danej działce ewidencyjnej.

 

 

SCENARIUSZ DLA NAUKOWCÓW

Aplikacja jako narzędzie wspomagania przy realizacji tematów naukowo badawczych.

Aplikacja umożliwia dostęp (dla uprawnionych osób, po zalogowaniu) do danych specjalistycznych oraz informacji wrażliwych, które mogą być pomocne podczas realizacji prac badawczych.

 1. Dane takie jak zdjęcia lotnicze w podczerwieni (CIR) wykonane w różnych latach (2007 i 2012) mogą stanowić cenne źródło informacji o składzie gatunkowym i kondycji drzewostanu na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz otuliny parku (ryc.1 i 2)

  Naukowcy 1

  Ryc1. Fragment zdjęcia lotniczego w podczerwieni (CIR) z 2007 roku.


  Naukowcy 2

  Ryc.2 Fragment zdjęcia lotniczego w podczerwieni (CIR) z 2012 roku.


 2. Możliwość wykonania prac w postaci analiz zmian pokrycia czy też zasięgu występowania określonych form przyrody np. zbiorowisk roślinnych, siedlisk Natura 2000 czy obiektów geomorfologicznych(ryc.3 i 4) w oparciu o szereg danych referencyjnych i podkładowych np. ortofotomapy barwnej lub w podczerwieni czy też numerycznego modelu rzeźby terenu.

  Naukowcy 3

  Ryc.3 Analiza zmiany pokrycia terenu.


  Naukowcy 4

  Ryc.4 Analiza zmiany pokrycia terenu - dodatkowe informacje opisowe.

 

 

SCENARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Aplikacja jako narzędzie wspomagania przy projektowaniu, konsultacji czy realizacji inwestycji.

Aplikacja umożliwia pozyskanie dodatkowych informacji pomocnych w poszczególnych fazach realizacji inwestycji, zaczynając od etapu projektowania, poprzez etapy konsultacji projektu a kończąc na realizacji i odbiorze inwestycji.

 1. Możliwość wczesnego wykrycia potencjalnych konfliktów np. z obszarami chronionymi, wynikających z lokalizacji danej inwestycji (np. inwestycji liniowej w postaci obwodnicy Szklarskiej Poręby, Ryc.1)

  Biznes 1

  Ryc.1 Analiza potencjalnych konfliktów (przebieg obwodnicy przez obszar chroniony)


 2. Możliwe jest również przeprowadzenie wszelkiego rodzaju analiz ukazujących wpływ inwestycji np. na środowisko lub okolicznych mieszkańców, korzystając z szeregu warstw informacyjnych dostępnych na aplikacji czy tez warstw udostępnionych przez lokalne i regionalne węzły infrastruktury informacji przestrzennej (np. dane środowiskowe z RDOŚ oraz GDOŚ).


 3. Możliwość przeprowadzania analiz wariantów modernizacji inwestycji (punktowych, liniowych, czy powierzchniowych) z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań: np. ukształtowania terenu, form pokrycia terenu czy lokalizacji obiektów geomorfologicznych (Ryc.2).

  Biznes 2

  Ryc.2 Analiza wariantowa inwestycji z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.