Databáze výzkumných úkolůMokřadyFaunaFlóraGeologie geomorfologie půdaBiokoridoryLesyStaré a historické mapyNatura 2000Plánovač turistických trasTurismusPřehled dostupných vrstevInfrastruktura

Modul představuje geologická a geomorfologická data a údaje o půdě z oblasti Krkonošského národního parku. V části týkající se geologie je k dispozici vrstva se skalními odděleními (legenda v polštině a češtině) a také vrstvy s označenými tektonickýmí zlomy a lokalizaci geologických stanovišť. V části týkající se geomorfologie jsou shromážděny podrobnější údaje (37 vrstev) s odděleními form reliéfu vyvinutými pro polské části parku. V části týkající se údajů o půdě jsou prezentovány dvě vrstvy s půdními typy - první s půdními odděleními WRB (World Reference Base for Soil Resources - klasifikace půdních typů vyvinutých FAO - Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství), a druhá s půdními odděleními půdy podle Polské pedologické společnosti.

Dodatečně je možné zobrazit několik vrstev jako podkladový materiál představující následující údaje:

• Ortofotomapa
• DMT
• Stínový reliéf
• Státní hranice
• Hranice KPN a KRNAP
• Ochranné pásmo Karkonoskiego Parku Narodowego
• Zvláště chráněnné oblasti Natura 2000
• Ptačí oblast Natura 2000
• Zonace
• Turistické cesty
• Vrstevnice
• Vrcholky

Pro oprávněné uživatele po přihlášení jsou dostupné vrstvy s pozemky a využívání území.

 


Fragment tematické mapy modulu Geologie, Geomorfologie, Půdy prezentující typy skalních oddělení vyskytujících se na území parku.

 


Fragment mapy tematycznej z modułu Geologia, Geomorfologia, Gleby prezentujący wybrane formy rzeźby terenu występujące na terenie parku.